PATVIRTINTA

           Uždarosios akcinės bendrovės

           „Gulbelė“ direktoriaus

           2023 m. lapkričio 24 d. įsakymu

                                                                                                                                                                                  Nr. VB-2023-0048

 

 

                                                             E-GULBELĖ PRIVATUMO POLITIKA

 

I. Bendrosios nuostatos

UAB „GULBELĖ“, juridinio asmens kodas 174278339, buveinės adresas V.Kudirkos g. 61, Šakiai, Lietuva (toliau – Bendrovė) yra internetinės parduotuvės e-gulbele.lt (toliau – Internetinė parduotuvė) savininkas ir valdytojas.

Bendrovės kontaktiniai duomenys:

Adresas: V.Kudirkos g. 61, Šakiai;
Telefonas: 8 345 60010;

El. paštas: info@gulbele.lt.

Naudodamasis Internetinės parduotuvės svetaine (toliau – svetainė) ir joje teikiamomis paslaugomis, svetainės lankytojas (toliau – Naudotojas) sutinka su Privatumo politikos nuostatomis. Jeigu Naudotojas nesutinka laikytis Internetinės parduotuvės Privatumo politikos nuostatų, Naudotojas negali toliau naudotis Internetine parduotuve. Perskaitęs Privatumo politiką ir toliau pasinaudojęs Internetine parduotuve, Naudotojas patvirtina, kad sutinka su Privatumo politika.

Veiksmai, kai naudojami Naudotojo asmens duomenys, atliekami vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais šią sritį reglamentuojančiais teisės aktais.

Bendrovė turi teisę vienašališkai savo nuožiūra keisti Privatumo politikos nuostatas, o apie padarytus pakeitimus, kurie įsigalioja paskelbimo svetainėje dieną, Naudotojams praneša Internetinėje parduotuvėje.

Išsami informacija apie Bendrovę, jos atstovų, tarp jų ir asmenų, atsakingų už Internetinės parduotuvės Naudotojų asmens duomenų apsaugą, kontaktiniai duomenys pateikti Svetainės bloke „Kontaktai“ ir šioje politikoje.

II. Pagrindinės sąvokos

Duomenų valdytojas – UAB „Gulbelė“, juridinio asmens kodas 174278339, buveinės adresas V.Kudirkos g. 61, Šakiai, vadovaudamasis teisės aktų nuostatomis, nustatantis duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

Internetinė parduotuvė – internetinė parduotuvė, prieinama interneto svetainėje e-gulbele.lt.

Naudotojas – asmuo, kuris lankosi Internetinėje parduotuvėje, siekia nupirkti (nuperka) joje parduodamų produktų (prekių ir / ar paslaugų). 

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta.

Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Pastaba: valdžios institucijos, kurios gali gauti asmens duomenis, vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais.

Internetinės parduotuvės paskyra – tai prisijungimo prie Internetinės parduotuvės paskyra, kuri sukuriama paties Naudotojo ir kurioje saugomi bei tvarkomi Naudotojo duomenys bei pirkimų istorija.

Slapukai (cookies) – itin nedidelės apimties failai, laikinai įrašomi į Naudotojo įrenginio, kuriuo naršoma Internetinėje parduotuvėje, standųjį diską. Slapukai padeda atpažinti Naudotoją, kai jis kitą kartą apsilanko Svetainėje, taip pat leidžia išsaugoti jo naršymo istoriją, parinktis.

Bendrovės partneris – tai asmuo, tiekiantis prekes ar paslaugas Bendrovei, su kuriuo gali būti vykdomos bendros akcijos ar projektai.

III. Asmens duomenų gavimo būdai ir tvarkymo tikslai

Duomenų valdytojas Naudotojų asmens duomenis gauna, kai:

Naudotojas informaciją apie save pateikia pats (Internetinėje parduotuvėje susikūręs asmeninę paskyrą ir įsigydamas bet kokį produktą ir / ar bet kokia forma bendraudamas su Bendrove);

Duomenys apie Naudotoją surenkami tuomet, kai Naudotojas naudojasi svetaine (pvz., Naudotojui sutikus naudoti slapukus);

Bendrovėje surinkti duomenys apie Naudotoją tvarkomi šiais tikslais:

a) siekiant vykdyti elektroninę prekybą Internetinėje parduotuvėje ir teikti visas kitas su tuo susijusias paslaugas;

b) organizuojant bei įgyvendinant įvairaus pobūdžio ir formos konkursus, akcijas, žaidimus ir pan.;

c) siekiant analizuoti, vertinti bei tobulinti teikiamų paslaugų kokybę;

d) siekiant užtikrinti, kad būtų galima operatyviai ir objektyviai teisingai išspręsti visus galimus ginčus tarp Naudotojo ir Internetinės parduotuvės;

e) vykdyti tiesioginę rinkodarą.
Bendrovė užtikrina, kad Naudotojo asmens duomenys nerenkami ir netvarkomi jokiais kitais, nesusijusiais su nurodytaisiais, tikslais. 

IV. Bendrovės renkami ir tvarkomi Asmens duomenys, jų saugojimo trukmė. Tvarkymo teisinis pagrindas

Bendrovė, kaip Internetinės parduotuvės surinktų duomenų asmens valdytojas, renka ir tvarko šiuos asmens duomenis:

1) patvirtintus sutarties sudarymo ir vykdymo teisiniu pagrindu. Nurodytieji asmens duomenys apie Naudotoją yra renkami ir tvarkomi įgyvendinant internetinę prekybą bei teikiant kitas su tuo susijusias paslaugas: Naudotojo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris, prekės pristatymo adresas, internetinio protokolo (IP) adresas, banko sąskaitos numeris, įsigytos prekės apmokėjimo būdas, prekių užsakymo istorija, gyvenamosios vietos adresas, Naudotojo išreikštos pretenzijos, paklausimai;

2) patvirtintus Naudotojo sutikimo pagrindu. Nurodytieji asmens duomenys apie Naudotoją yra renkami ir tvarkomi organizuojant bei įgyvendinant konkursus, akcijas, žaidimus ir pan.: Naudotojo vardas, pavardė, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, interneto protokolo (IP) adresas, vaizdo įrašas, atvaizdas;

3) patvirtintus Naudotojo sutikimo pagrindu. Nurodytieji asmens duomenys apie Naudotoją yra renkami ir tvarkomi organizuojant bei įgyvendinant tiesioginės rinkodaros priemones: Naudotojo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, miestas, pirkinio ir / ar paslaugų kategorija, sandorio sumos duomenys, gyvenamosios vietos adresas;

4) patvirtintus Bendrovės teisėto intereso teisiniu pagrindu. Nurodytieji asmens duomenys apie Naudotoją yra renkami ir tvarkomi siekiant analizuoti, vertinti bei tobulinti teikiamų paslaugų kokybę bei norint užtikrinti, kad būtų galima operatyviai ir objektyviai teisingai išspręsti visus galimus ginčus tarp Naudotojo ir Internetinės parduotuvės:garso įrašo (telefoninio pokalbio įrašo) duomenys, pretenzijos bei skundai.

Bendrovė suvokia Naudotojo asmens duomenų svarbą ir reikšmę, todėl imasi visų priemonių užtikrinti šių duomenų saugumą ir konfidencialumą. Siekdama išvengti galimos neteisėtos prieigos prie asmens duomenų ar neteisėto asmens duomenų atskleidimo, Bendrovė yra įdiegusi tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones ir jas nuolatos atnaujina. Nepaisant to, pripažįstama, kad net ir tinkamai parinktos bei įdiegtos techninės administracinės saugumo priemonės negali užtikrinti visiško duomenų saugumo.

Tvarkomus asmens duomenų saugojimo terminus Bendrovė nustato vadovaudamasi Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle ir atsižvelgdama į asmens duomenų tvarkymo tikslus. Taigi, Bendrovė saugo Naudotojų asmens duomenis: 
– Naudotojo asmens duomenys, tvarkomi elektroninės prekybos Bendrovės svetainėje vykdymo tikslais, saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio Naudotojo pasinaudojimo Bendrovės Internetine parduotuve;

– Naudotojo asmens duomenys, tvarkomi paslaugų teikimo tikslais, saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio Naudotojo pasinaudojimo Bendrovės teikiamomis paslaugomis;

– Naudotojo asmens duomenys, tvarkomi konkursų, akcijų, žaidimų organizavimo ir vykdymo tikslais, saugomi 4 (ketverius) metus nuo paskutinio Naudotojo sudalyvavimo Bendrovės organizuotame konkurse, akcijoje ar žaidime;

– Naudotojo asmens duomenys, tvarkomi tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslais, saugomi 3 (trejus) metus nuo Naudotojo sutikimo tvarkyti jo asmens duomenis šiam tikslui gavimo dienos;

 – Naudotojo asmens duomenys, tvarkomi siekiant analizuoti, vertinti bei tobulinti teikiamų paslaugų kokybę ir siekiant užtikrinti, kad būtų galima operatyviai ir objektyviai teisingai išspręsti visus galimus ginčus tarp Naudotojo ir Internetinės parduotuvės, saugomi 3 (trejus) metus nuo atitinkamų asmens duomenų gavimo dienos.

Pasibaigus nurodytam asmens duomenų saugojimo terminui, Bendrovė sunaikina tokius apie Naudotoją tvarkomus asmens duomenis. 

V. Naudotojo teisės

Bendrovė savo veikloje kelia reikalavimą bei siekį užtikrinti Internetinės parduotuvės Naudotojų asmens duomenų saugumą ir tinkamą priežiūrą. Bendrovė, veikdama kaip duomenų valdytoja, gerbia, laikosi ir įgyvendina šiais klausimais teisės aktų keliamus reikalavimus dėl tokių Naudotojo teisių:

– teisės į informaciją. Naudotojas turi teisę būti informuotas apie Bendrovės atliekamą Naudotojo asmens duomenų tvarkymą;

– teisės gauti informaciją, susijusią su Bendrovės tvarkomais Naudotojo asmens duomenimis;

– teisės į Naudotojo asmens duomenų ištaisymą, jeigu jie yra netikslūs ar neišsamūs;

– teisės būti pamirštam, kai asmens duomenys duomenų valdytojui tampa nereikalingi siekiant tikslų, kuriems jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; jeigu Naudotojas atšaukia savo sutikimą, kuriuo buvo grindžiamas asmens duomenų tvarkymas ir Bendrovė neturi kito teisinio pagrindo tvarkyti asmens duomenis; Naudotojas nesutinka su asmens duomenų tvarkymu ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti asmens duomenis; jeigu asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis teisės aktuose nustatytos teisinės prievolės; Naudotojo asmens duomenys buvo surinkti informacinės visuomenės paslaugų siūlymo kontekste;

– teisės apriboti Naudotojo asmens duomenų tvarkymą, kai Naudotojas užginčija asmens duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį Bendrovė gali patikrinti asmens duomenų tikslumą; asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Naudotojas nesutinka, kad asmens duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą; Bendrovei nebereikia Naudotojo asmens duomenų tiems tikslams, kuriems jie buvo renkami, tačiau jų reikia Naudotojui, siekiančiam pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

– teisės prieštarauti Naudotojo asmens duomenų tvarkymui. Naudotojas turi teisę nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant Bendrovei pavestas viešosios valdžios funkcijas, įskaitant profiliavimą; tvarkyti asmens duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie Naudotojo interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni; kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslui, įskaitant profiliavimą, susijusį su tiesiogine rinkodara;

– teisės į asmens duomenų perkeliamumą. Naudotojas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Bendrovei, kai Naudotojo asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu ar sutartimi ir tokie Naudotojo asmens duomenys yra tvarkomi automatizuotomis asmens duomenų tvarkymo priemonėmis. Tokiu atveju Naudotojas turi teisę, kad Bendrovė, kai tai techniškai įmanoma, asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam duomenų valdytojui;

 – teisės atšaukti sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kai tvarkymas grindžiamas Naudotojo sutikimu.

Be jau išvardytų teisių, Naudotojas, jeigu mano, kad su juo susijęs asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant galiojančius duomenų teisinės apsaugos teisės aktus, turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Bendrovė nurodo, jog visus reikiamus sprendimus priims ir būtinus veiksmus, įgyvendindama aptartas Naudotojo teises, atliks nedelsiant, kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Naudotojo rašytinio kreipimosi gavimo dienos. Taip pat Bendrovė nurodo, kad, esant reikalui ir atsižvelgiant į kreipimosi bei situacijos sudėtingumą ir gautų kreipimųsi skaičių, šis terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju, Bendrovė, priėmusi sprendimą pratęsti minėtąjį terminą, įsipareigoja apie tai tinkamai pranešti Naudotojui, nurodydama termino pratęsimo trukmę ir tai lėmusias priežastis. 

VI. Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims. Duomenų atskleidimas

Bendrovė, veikdama kaip Internetinė parduotuvė, vykdydama savo veiklą bei įgyvendindama prisiimtus įsipareigojimus, naudojasi patikimų trečiųjų šalių, įsisteigusių Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse, tokių kaip kurjerių tarnybų, IT sistemos administratorių, teisininkų, mokesčių konsultantų, tiesioginės rinkodaros ir tarnybinių stočių (serverių) nuomos paslaugas teikiančių bendrovių, paslaugomis. Kad galėtų pasiekti Privatumo politikoje nurodytų asmens duomenų tvarkymo tikslų, atsižvelgdama į konkretų asmens duomenų tvarkymo tikslą, Bendrovė turi teisę perduoti ir perduoda Naudotojo asmens duomenis aukščiau nurodytoms trečiosioms šalims. Tam tikrais atvejais Naudotojo asmens duomenys gali būti perduoti trečiajai šaliai, veikiančiai už Europos Sąjungos ribų. Tačiau Bendrovė užtikrina, kad tretiesiems asmenims Naudotojo asmens duomenys perduodami tik tokie ir tik tiek, kiek tai reikalinga tiesiogiai įgyvendinant jų pareigas ir užtikrinant Naudotojo teisėtus interesus. Bendrovė taip pat patvirtina, kad yra nustačiusi tinkamas apsaugos priemones, kuomet asmens duomenys būtų perduoti į valstybes, esančias ne Europos Sąjungoje, o Naudotojui užtikrinama galimybė naudotis visomis teisės aktuose įtvirtintomis jo, kaip duomenų subjekto, teisėmis ir gynimo priemonėmis.

Bendrovė patikina, kad ji ir trečiasis asmuo, kuriam Bendrovė perduoda asmens duomenis, veikia atskirų tarp šalių sudarytų susitarimų, kuriais aptariamos trečiojo asmens pareigos Bendrovei bei kuriame įtvirtinama trečiojo asmens pareiga užtikrinti susitarimams vykdyti reikalingų perduotų asmens duomenų saugumą, taip pat ir įdiegti būtinas technines administracines saugumo priemones. 

Bendrovė užtikrina Naudotojo asmens duomenų saugumą bei konfidencialumą, t. y. ji, išskyrus teisės aktuose nustatytas išimtis, neturi teisės atskleisti Naudotojo asmens duomenų kitiems subjektams. Išimtys galimos tik tuomet, jeigu to nereikalauja Bendrovės teikiamų paslaugų įgyvendinimo procesas arba ją įpareigoja kompetentingos valstybinės institucijos.

Susipažindamas su šia Privatumo politika, Naudotojas patvirtina, kad jis suvokia ir priima savo įsipareigojimą saugoti savo prisijungimo prie Internetinės parduotuvės paskyros individualų slaptažodį, prisijungimo vardą ir kitus asmens duomenis. Kartu jis patvirtina, kad suvokia, jog neturi teisės jokiems kitiems tretiesiems asmenims atskleisti minėtųjų prisijungimo vardo bei slaptažodžio, Asmens duomenų apie save, o kilus įtarimų, kad tokie duomenys buvo atskleisti ar žinomi tretiesiems asmenims, privalo nedelsiant apie tai tinkamai pranešti Bendrovei. 

VII. Slapukų (cookies) naudojimas

Internetinėje parduotuvėje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies).

Bendrovė pateikia išsamią informaciją apie tai, kaip slapukai naudojami ir kaip apsispręsti, ar slapukus palikti, ar pašalinti.

Slapukais vadinami informacijos elementai, perkeliami iš internetinės parduotuvės svetainės į Naudotojo kompiuterio standųjį diską. Tai nedideli informacijos failai, kurie leidžia svetainei išsaugoti ir vėl pasiekti informaciją apie Naudotojo naršymo įpročius.

Slapukai leidžia svetainei teikti prie Naudotojų poreikių pritaikytas paslaugas (pavyzdžiui, įsimenant prisijungimo duomenis, išlaikant pirkinius pirkinių krepšelyje arba rodant tik konkretų naudotoją dominantį turinį).

Bendrovė naudoja slapukus, kad Naudotojai galėtų efektyviai naršyti ir atlikti tam tikras funkcijas.

Slapukai, priskirti kategorijai „Būtini“, saugomi Naudotojo naršyklėje, nes yra būtini norint įjungti pagrindines svetainės funkcijas.

Taip pat Bendrovė naudoja trečiųjų šalių slapukus, kad galėtų analizuoti, kaip Naudotojai naudojasi šia svetaine, saugoti Naudotojų parinktis ir pateikti Naudotojams aktualų turinį bei reklamas. Šie slapukai Naudotojo naršyklėje bus saugomi tik gavus išankstinį Naudotojo sutikimą.

Naudotojai gali pasirinkti įjungti arba išjungti kai kuriuos arba visus slapukus, tačiau išjungus kai kuriuos slapukus gali pasikeisti naršymo rezultatai.

Būtini slapukai (VISADA AKTYVŪS) yra labai svarbūs pagrindinėms svetainės funkcijoms atlikti, o svetainė be jų neveikia numatytu būdu. Šie slapukai nesaugo Naudotojo identifikavimo duomenų. Analitiniai slapukai naudojami norint suprasti, kaip Naudotojai sąveikauja su svetaine. Šie slapukai padeda pateikti informaciją apie Naudotojų skaičiaus metriką, atmetimo rodiklį, srauto šaltinį ir kt.

Reklaminiai slapukai naudojami norint pateikti Naudotojams pritaikytą reklamą pagal puslapius, kuriuose jie anksčiau lankėsi, ir analizuoti reklamos kampanijos efektyvumą.

Kategorijai nepriskiriami slapukai yra tie, kurie yra analizuojami ir dar nėra klasifikuojami į kategoriją.

VIII. Tiesioginės rinkodaros kampanijų vykdymas

Bendrovė, iš anksto gavusi Naudotojo sutikimą, kad jo pateikti duomenys gali būti naudojami tiesioginės rinkodaros tikslams, turi teisę Naudotojui siųsti atitinkamus pranešimus su tiesioginės rinkodaros pasiūlymais elektroniniu paštu ar trumpąja „sms“ žinute. Tačiau Bendrovė užtikrina, kad ji šiuos duomenis naudos tik savo rinkodaros pasiūlymams siųsti,    t. y. trečiųjų asmenų rinkodaros pasiūlymų Naudotojams ji nesiųs.
Bendrovė informuoja, kad Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti Bendrovei duotą sutikimą rinkti ir tvarkyti jo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslams, nepaisant to, kada ir kokios formos toks sutikimas buvo patvirtintas.
Naudotojas, nebepageidaujantis, kad jo asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslams, gali: 

Bendrovei parašyti elektroninį laišką adresu pagalba@gulbele.lt  ir nurodyti, kad nepageidauja gauti pranešimų tiesioginės rinkodaros tikslams;

atsisakyti naujienlaiškio, spusteldamas gauto naujienlaiškio apačioje esančią nuorodą „atsisakyti“. 

Bendrovės Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:

tel. Nr. +370 687 83415,

el. pašto adresas: rimar@gulbele.lt,

Į Bendrovės duomenų apsaugos pareigūną Naudotojai gali kreiptis ir pašto korespondencijos adresu: V.Kudirkos g. 61, Šakiai, LT-71126, nusiųsdami Bendrovei laišką, kuris adresuojamas Duomenų pareigūnui.

Ši Privatumo politika įsigalioja nuo 2023 m. lapkričio 23 d. Jos pakeitimai ir tikslinimai bus skelbiami Internetinėje parduotuvėje.